Kontrola kotevního plánu

Nejste si jisti, jestli kotevní plán poskytnutý dodavatelem odpovídá požadavkům Stavebního zákona? Váháte, jestli se na něj lze spolehnout?

Posouzení kotevního plánu ZDARMA

Posouzení je ve formě vyjádření, zda kotevní plán odpovídá Stavebnímu zákonu, platným normám a předpisům. V případě zájmu lze vypracovat i expertní posouzení s podrobným zdůvodněním případných nedostatků a nový kotevní plánpro danou stavbu, jenž by odpovídal normám.
VĚŘIT JE DOBRÉ - VĚDĚT JE LEPŠÍ. NERISKUJTE ŽE BUDE VAŠE PRÁCE NEBO INVESTICE ZMAŘENA NEZODPOVĚDNOSTÍ JINÝCH!Kotevní plány střech

Statický návrh a posouzení systémů mechanicky kotvených pružných střešních hydroizolačních povlaků (MEFAWAME).

Schéma zatížení střechy

Statické výpočty kotvení proti působení zatížení větrem (kotevní plány střech) se musí provádět podle požadavků ČSN, ustanovení Stavebního zákona, podle požadavků projektantů (uvádí to často v projektové dokumentaci), výrobců hydroizolačních materiálů (uvádí se v Osvědčeních nebo Prohlášeních o vlastnostech a aplikačních předpisech), výrobců kotevních materiálů (uvádí se v Pokynech k aplikaci), podle pokynů investorů (zahraničních i tuzemských) a pojišťoven (uvádí se často v pojistných smlouvách).
Odborným provedením výpočtu podle platných norem získáte jistotu bezproblémového předání díla objednateli, jistotu správného kotvení s optimalizovaným počtem nutných kotevních prostředků, popř. i možnost úspor v počtu kotev a svárů a tím i vyšší konkurenceschopnost.


Kotevní plán standardně obsahuje:

 • popis místa stavby, rozhodujících konstrukcí a zatížení
 • statické schéma zatížení střechy (schéma zatížení ve formě výkresu A4)
 • podrobný statický výpočet a návrh optimálního počtu kotevních prostředků (podle ČSN EN 1991-1-4)
 • názorná schémata rozmístění kotev v pásu hydroizolace (navržené způsoby kotvení)
 • kotevní plán, odpovídající skutečnému tvaru střechy (schéma kotvení ve formě výkresu A4)
 • specifikaci potřebného počtu kotev vč. kotev, rozmisťovaných podle konstrukčních požadavků

Při zadání požadavku na výpočet kotevního plánu je nutno poskytnout úplné podklady !!

Poznámka:
Někteří dodavatelé nabízejí jako bezplatnou službu vypracování kotevního plánu střechy, který však neobsahuje všechny potřebné náležitosti. Pokud je tento výpočet proveden podle staré ČSN, DIN nebo jiné než platné normy, není v souladu s českým právním řádem a neměl by být proto použit jako součást realizační nebo projektové dokumentace!
Pokud tento statický výpočet neobsahuje všechny potřebné údaje podle Stavebního zákona (mj. není-li dokonale kontrolovatelný), NELZE JEJ POUŽÍT PRO REALIZACI!!
V případě havárie potom zodpovědnost včetně možného regresu ze strany pojišťovny padá z větší části na bedra toho, kdo takto zpracovaný podklad použil.
Délky kotev (kotevní plán se stanovením svěrných tlouštěk)

Určení svěrných tlouštěk kotev ve střechách se spádovými deskami a/nebo klíny

Schéma zatížení střechy

Stále častěji se pro vyspádování střešních rovin a efektivní odvod srážkové vody směrem ke vpustím používá spádových desek a/nebo klínů.
Problémem bývá specifikace správných délek kotev, odpovídající hustotě kotvení v oblastech působení sání větru a zároveň skutečné tloušťce souvrství v daném místě umístění každé jednotlivé kotvy.
Dodavatel kotev je schopen na základě této specifikace dodat správné kombinace délek teleskopů a šroubů.


Kotevní plán se stanovením svěrných tlouštěk obsahuje oproti standardnímu kotevnímu plánu navíc:Optimalizace kotvení

Kombinace sestavy Počet kotev Délka svarů
ks úspora bm úspora
Původní kombinace 17 130 - 8 172 -
Optimalizovaná kombinace 6 970 60 % 3 470 58 %

Vhodnou kombinací výběru typu hydroizolace a kotevního systému lze dosáhnout úspor až v desítkách procent (viz tabulka, vycházející z konkrétního případu). Optimalizace výběru nemusí směřovat pouze ke změně dodavatele, ale obdobný efekt nastane i při změně použité šířky pásu.
S překvapením zjistíte, že i když použijete o něco dražší fólii, celkově ušetříte a navíc podstatně zvýšíte spolehlivost střechy tím, že snížíte počet svarů.
Kotvení trapézových profilů, kazet a sendvičů

Statický návrh a posouzení kotvení trapézových a kazetových profilů nebo sendvičových panelů k nosné konstrukci - ocelové (vazníky, vaznice, kazetové profily apod.) nebo betonové (vazníky, vaznice).


Výpočet obsahuje:

 • Schéma zatížení s určením posuzovaných profilů (zatěžovacích stavů)
 • Vlastní výpočet kotvení s uvedením počtu staticky účinných spojovacích prostředků na všech podporách posuzovaných profilů (typů nosníků)
 • Schéma kotvení, popř. výkres s grafickým vyjádřením četnosti a způsobu kotvení
 • Specifikaci kotevních prostředkůOdborná posouzení

Expertní (odborná) posouzení kotevního plánu, kvality provedení prací a příčin havárií mechanicky kotvených střech.

Posouzení jsou vyžadována hlavně v případě:

 • pochybností o správném návrhu kotvení střešní hydroizolace (posouzení správnosti výpočtu kotevního plánu)
 • pochybností o správném provádění kotvení střešní hydroizolace (posouzení dodržování obecně platných zásad a doporučení pro správné kotvení a souvisejících konstrukcí při realizaci)
 • kontroly provedených prací (před předáním a převzetím díla)
 • havárie střechy s podezřením na nedostatečnost kotvení popř. provedení souvisejících konstrukcí (oplechování apod.)
 • reklamace střešní konstrukce, související s kotvením
 • sporu mezi dodavatelem a odběratelemPoradenská činnost

Konzultace a poradenství ve fázi projektu i realizace, optimalizace výběru prvků sestav kotvených střech.
Odbornou pomoc poskytuji:

 • projektantům
 • investorům
 • dodavatelům
 • technickým dozorům
 • pojišťovnámStavební dozor

Odborný stavební dozor při realizaci mechanicky kotvených střech:

 • při přejímce staveniště (kontrola provedení a kvality nosné vrstvy - kromě výtažných zkoušek)
 • během realizace
 • po dokončení kotvené střechy (před předáním a převzetím díla)Přednášky, odborná školení a semináře

Odborná školení a semináře

Pro Vaši firmu i Vaše zákazníky na Vámi vybraná témata, související s problematikou mechanického kotvení střech.

Přednášky

pro odborné společnosti (ČKAIT apod.)
na veletrzích (Střechy)
na konferencích (Izolace, Defekty budov)


Nejžádanější témata:
 • Chyby a omyly při realizaci mechanicky kotvených povlakových krytin
 • Systém Eurokódů a kotevní plány střech
 • Provádění výtažných zkoušek na stavbě
 • Zásady správného kotvení MEFAWAME
 • Možnosti optimalizace nákladů a kvality mechanicky kotvené střechy
 • Kotvené střechy ve světle zákonů a noremOdpovědi na některé často se opakující dotazy naleznete v sekci Poradna.


V Poradně úmyslně ponechávám i staré příspěvky. Je na nich možno sledovat, jak se vyvíjely nejen platné normy ale i problémy těch, kteří se střechařině aktivně věnují. Pro leckoho by to mohlo být poučné...
Pokud se domníváte, že řešení Vašeho dotazu by mohlo zajímat i další veřejnost nebo chcete tyto stránky využít jako zdroj informací pro své zákazníky a obchodní partnery, napište mně ...

Vaše názory mě zajímají - navštivte můj blog !


Mé postřehy z problematiky kotvení, pochyby o některých ustanoveních norem a předpisů, reakce na některé opakující se chyby, které zjišťuji při expertize příčin vad a havárií, se snažím prezentovat na svém blogu. Jedná se hlavně o drobné komentáře a náměty k zamyšlení. Budu velmi rád, pokud se k nastíněným tématům také vyjádříte. Své komentáře můžete vkládat bez nutnosti registrace!